فایل تحقیق بررسی نقش مشاوره در مدارس و موانع پیشروی آنان – به روز شده

فایل تحقیق بررسی نقش مشاوره در مدارس و موانع پیشروی آنان – به روز شده

بررسی نقش مشاوره در مدارس و موانع پیشروی آنان

چکیده
مشاوره عامل موثری برای حل بسیاری از مسایل دانش آموزان است.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.الگوی نظری این پژوهش شامل عواملی مانند بهبود روابط متقابل در خانواده ،کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و انتخاب رشته ی تحصیلی درخور با استعداد و تواناییها دانش آموزان می باشد. فرض براین است که یاری رساندن به دانش آموزان در این زمینه ها در حل مسایل تحصیلی ودر نهایت پیشرفت تحصیلی آنان موثر خواهد بود.نگرش اجتماع و شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران مدارس نتایج این فرض را که عدم شکل گیری ساختارهای ذهنی مناسب باعث عملکرد معیوب مشاوران مدارس شده است،کاوش برای رسیدن به راه حل وپیشنهاد ها ی مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی کنند.
پژ وهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی – توصیفی می باشد . برای این منظور همه ی اطلاعات مورد نظر ما با مراجعه به کتاب ها و مروری بر مقالات و نشریات مرتبط ،  و غیره جمع آوری شده است.

کلید واژه: مشاور مدارس،نقش مشاور ،اهداف و وظایف مشاوره ،موانع پیشروی مشاوره ،ارتقای جایگاه

مقدمه وبیان مساله
برنامه های مشاوره و راهنمایی مدارس ،یکی از پیشرفت های آموزش و پرورش قرن پیشین است که از شاخص های مدنیت و اداره ی علمی جامعه به شمار می رود. مشاوره یک رابطه یاورانه دو نفری است که برنیاز فرد به رشد ،سازگاری ،تصمیم گیری و حل مشکل تکیه دارد.(گیبسون ،ترجمه فارسی،1373).به نظر بلکهام مشاوره رابطه ای است منحصر به فرد که در آن به مراجع فرصت یاد گرفتن ،احساس کردن ،فکرکردن ،تجربه کردن،وتغییردادن به شیوه ای متناسب با خود،داده می شود(نقل از گیبسون،ترجمه فارسی،1373). با این تعریف از مفهوم مشاوره ، یک مشاور،به فرد دارای مشکل کمک می کند تا ضمن شناخت مسایل و مشکلات خود،راه حل های احتمالی مشکل را ارِایه دهد و سرانجام به حل آن بپردازد . مشاوره به دانش و مهارت های بسیاری نیازمند است.(گیبسون ،ترجمه ی فارسی ،1373).
درحال حاضر، بسیاری ازمحققان و صاحب نظران بر این باورند که مراکز مشاوره در مدارس می توانند خدمات یاورانه ارزشمندی را به دانش آموزان و اولیای آنان ارایه کنند.کمک به کسب وافزایش خودپنداری مثبت ،اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی،پیشگیری و ارتقای بهداشت روانی ،کسب یا افزایش مهارتهای اجتماعی  ازمهم ترین این خدمات به شمار می آیند.،حل مسایل مربوط به دوران تحصیلی دانش آموزان ودرنهایت،باعث پیشرفت تحصیلی وی می شود..,1998;Barry,2002;Lapan et al.,2002;Mayfield et) al.,1999 (Bishop et.
تحقیقات ایرانی در زمینه شناسایی موانع و مشکلات مشاوره روان شناختی و نقش واقعی مشاوران معدود است . برخی تحقیقات نشان می دهد که مشاوران ،تعریف روشن و مشترکی از حرفه خود ندارند که این موضوع به عملکرد های متفاوت و گاه متناقض آنها منجر می شود(احمدی،1376).
جرج و کریستیانی(1990)وجود چند خصیصه را در کارآیی مشاوران ضروری می دانند که عبارت انداز:توانایی ایجاد رابطه صمیمانه وعمیق با دیگران،پذیرش خویشتن،آگاهی از ارزش ها و عقاید خود ،پذیرش مسولیت ،داشتن تجربه و مهارت لازم،داشتن اهداف واقع بینانه.
شفیع آبادی(1370)با مطالعه روی 190 دانشجو در مورد اینکه مشاور چه ویژگی هایی باید داشته باشد،نشان داد که غیر از تعهد(73مورد)،علاقه به مشاور (61مورد)،(رازداری30مورد)ونظم در کار (18مورد)،به نظر اکثر دانشجویان(132)مشاورباید از اصول مشاوره آگاهی کامل داشته باشد وبر کار خود مسلط باشد.بدیهی است که مشاور باید در زمینه مشاوره ،تجربه علمی و عملی داشته باشد.
بررسی وضعیت مشاوران در مدارس،نشان می دهد که آنان بیش از مشاوره به امور دفتری واداری پرداخته اند.براساس یافته های این تحقیق ،4/24 درصد ازمشاوران نظام جدید آموزش متوسطه در نمونه مورد مطالعه ،به کار دفتری پرداخته اند.اگر این فعالیت ها با فعالیت های اجرایی مشاوران جمع شود،حدود یک سوم فعالیت ها ،فعالیت های غیر مشاوره ای بوده است.                   (احمدی،1376؛احمدی و باباگلی،1374)
عمده¬ترین هدف نظام آموزشی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش آموزان، از سوی دیگر برطرف می شوند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با ویژگیهای شخص دانش آموزان و نیازها و مقتضیات جامعه، بخشی از فرآیند برنامه آموزشی را به هدایت تحصیلی اختصاص داده¬اند و بر این باورند که از طریق اجرای طرح هدایت تحصیلی، می توان به راهنمای تحصیلی شایسته دست یافت و هدف مطلوب نظام آموزشی کنون را تحقق بخشید.

تحقیق بررسی نقش مشاوره در مدارس و موانع پیشروی آنان ,تحقیق بررسی نقش مشاوره در مدارس , بررسی نقش مشاوره در مدارس و موانع پیشروی آنان ,مشاور مدارس,نقش مشاور ,اهداف و وظایف مشاوره ,موانع پیشروی مشاوره ,ارتقای جایگاه مشاور

 

دانلود مستقیم فایل