فایل طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات – به روز شده

فایل طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات – به روز شده

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات 
باغداري و پرورش ميوه جات با ظرفيت پانزده هكتار 

خـلاصــه طــرح 
موضوع طرح :  

باغداري و پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه ) 

ظرفيت : پانزده هكتار 

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور  

سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال 

سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

مقدمـــه :
با ماشيني شدن زندگي انسانها و كاهش بيش از پيش فعاليت هاي بدني ، تمايل افراد براي استفاده از ميوه ها و سبزيجات به منظور حفظ سلامتي و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي مزمن ناشي از شهرنشيني افزايش مي يابد. اين نكته مبين لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي كشور مي باشد. با توجه به اين نكته كه شرايط اقليمي منحصر به فرد ايـران موجب شده است كه در ميان كشورهاي منطقه از موقعيت ممتازي در زمينة كشاورزي و پرورش محصولات باغي برخوردار گردد به نظر مي رسد ايران مي تواند قطب توليد محصولات كشاورزي و باغي در منطقه تبديل شود. لكن برغم وجود چنين ويژگيهايي، به لحاظ توجه ناكافي به اصول علمي كشاورزي و عدم برخورداري كشاورزان از وسايل مكانيزة كشاورزي ، استفادة مطلوبي از ظرفيت هاي موجود نشده است.

ايران توليد كنندة60% زعفران، 50% پسته، 13% گردو و 11% كشمش جهان مي باشد. ايران يكي از مناطق مستعد كشاورزي و باغداري ،با توجه به وجود منابع كافي آب و زمين هاي حاصلخيز مي باشد. طرح حاضر نيز در سدد بهره برداري از اين موقعيت به منظور توليد محصولات باغي مورد نياز بازار م

طرح توجیهی,طرح تولیدی,طرح اشتغال,طرح کار آفرینی,باغداری,پرورش میوه جات,طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي باغداري و پرورش ميوه جات ,باغداري و پرورش ميوه جات با ظرفيت پانزده هكتار

 

دانلود مستقیم فایل