پاورپوینت کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد روان شناسی و علوم تربیتی و مشاوره – فایل جدید

پاورپوینت کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد روان شناسی و علوم تربیتی و مشاوره,پاورپوینت کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد روان شناسی,پاورپوینت کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد مشاوره,پاورپوینت روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد علوم تربیتی

پاورپوینت کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان ارشد روان شناسی و علوم تربیتی و مشاوره
فصل اول: طرح مساله(کلیات تحقیق)
مقدمه
عنوان تحقیق
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه و سوالات تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق(پیشینه ی تحقیق)
مقدمه
پیشینه ی نظری
پیشینه ی تجربی
قصل سوم: روشناسی تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
جامعه، نمونه ، روش نمونه گیری
ابزار گرد آوری اطلاعات
روایی ابزار
پایایی ابزار
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل توصیفی داده ها
تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
یافته ها
بحث و بررسی
مقایسه با یافته های قبلی
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
پیوست ها

 

دانلود مستقیم فایل