پاورپوینت آرای دانشمندان اسلامی در حوزۀ مشورت و هدایت انسان با فرمت pdf – فایل جدید

پاورپوینت آرای دانشمندان اسلامی در حوزۀ مشورت و هدایت انسان با فرمت pdf,پاورپوینت آرای دانشمندان اسلامی در حوزۀ مشورت ,پاورپوینت مشورت و هدایت انسان,پاورپوینت دانشمندان اسلامی,هدایتگری اسلامی, انسان انتخابگر

پاورپوینت آرای دانشمندان اسلامی در حوزۀ مشورت و هدایت انسان با فرمت pdf

قرآن کتاب هدایت است و محور اساسی آن هدایت انسان است. در کلام
پیامبر و ائمه نیز مشاوره در راستای این هدایت صورت می گیرد. محور این
مشاوره مسائل فکری و عقیدتی و نیز مشکلات اجتماعی و روانی فرد است.
• وجود گرایان مرگ را تنها واقعیت زندگی می دانند و آن را معادل نیستی
می انگارند؛ در حالی که در باور اسلامی مرگ اگرچه عمری یقینی است،
نیستی نیست بلکه استمرار هستی است.
امروزه یکی از معیارهای سلامت روانی را داشتن بعد معنوی و مذهبی م یدانند.
در هدایتگری اسلامی، انسان انتخابگر است و هدایتگر نقش راهنما را بر عهده دارد.
از نظر شهید بهشتی قرآن کتاب علمی به معنی علم مصطلح نیست بلکه کتاب هدایت است و در عین حال همواره به علم دعوت م یکند.
وقتی قرآن می گوید کتاب نصیحت و هدایت است، این هدایتگری برای افراد انتخابگر معنا م ییابد.
 از نظر شهید بهشتی تکالیف دینی نیز وسیل های برای تکامل هستند و این تکالیف باید در حدود توانایی فرد باشد؛ چون در غیر این صورت قابلیت اجرا
ندارد.

 

دانلود مستقیم فایل