بررسی و دانلود فایل پاورپوینت جامعه پذیری

بررسی و دانلود فایل پاورپوینت جامعه پذیری

جامعه پذیری,تعریف جامعه پذیری,هدفهای جامعه پذیری,عناصر ضروری جامعه پذیری و شخصیت,عوامل رشد شخصیت,نظریه های پیدایی و رشد خود اجتماعی,سه مرحله موئثر در فرایند اگاهی به ماهیت خود,مراحل متوالی شکوفایی خود برحسب فعالیتهای بازی کودکان ,نظریه مید

دانلود فایل