آموزشی

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل ششم (مطالبات) درس متصدی اسناد مالی

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل ششم (مطالبات) درس متصدی اسناد مالی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل فصل دوم(بررسی دفاتر ) متصدی اسناد مالی حسابداری با جواب تشریحی.

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل فصل دوم(بررسی دفاتر ) متصدی اسناد مالی حسابداری با جواب تشریحی. از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل هشتم (اسناد بدهی و سرمایه) متصدی اسناد مالی با جواب

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل هشتم (اسناد بدهی و سرمایه) متصدی اسناد مالی با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل چهارم ( تنخواه گردان و صورت مغایرت) تنظیم اسناد با جواب

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل آخر فصل چهارم ( تنخواه گردان و صورت مغایرت) تنظیم اسناد با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل فصل نهم ( ارزش افزوده) متصدیاسناد مالی حسابداری با جواب تشریحی

مشخصات و دریافت فایل پاسخ فعالیت ها ، سوالات تست و مسایل فصل نهم ( ارزش افزوده) متصدیاسناد مالی حسابداری با جواب تشریحی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل راهنما و حل المسایل تست، فعالیت ، کمک حسابدار پایه دهم رشته حسابداری شاخه کاردانش با جواب کامل .

مشخصات و دریافت فایل راهنما و حل المسایل تست، فعالیت ، کمک حسابدار پایه دهم رشته حسابداری شاخه کاردانش با جواب کامل . از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ تشریحی سوالات تستی کتاب کار درس اموال و انبار پایه یازدهم رشته فنی و حرفه ای

مشخصات و دریافت فایل پاسخ تشریحی سوالات تستی کتاب کار درس اموال و انبار پایه یازدهم رشته فنی و حرفه ای از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات عملی و تشریحی پودمان یک تا پنجم درس دانش فنی پایه رشته تربیت کودک پایه دهم با جواب

مشخصات و دریافت فایل سوالات عملی و تشریحی پودمان یک تا پنجم درس دانش فنی پایه رشته تربیت کودک پایه دهم با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات تشریحی و عملی پودمان یک تا پنج درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم رشته تربیت کودک با جواب کامل

مشخصات و دریافت فایل سوالات تشریحی و عملی پودمان یک تا پنج درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم رشته تربیت کودک با جواب کامل از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی درس کاربر گرافیکی ایندیزاین پایه دوازدهم دروس مشترک شاخه کاردانش با جواب

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی درس کاربر گرافیکی ایندیزاین پایه دوازدهم دروس مشترک شاخه کاردانش با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل