معرفی اصفهان (جغرافیا) – فایل جدید

سابقه تاریخی و آثار باستانی اصفهان ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, صفحه 3تا6,عالی قاپور در میدان نقش جهان ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, صفحه7 ,مسجد امام در میدان نقش جهان ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

فهرست مطالب :
سابقه تاریخی و آثار باستانی اصفهان ……………………… صفحه 3تا6
عالی قاپور در میدان نقش جهان ……………………………….. صفحه7
مسجد امام در میدان نقش جهان …………………………….. صفحه7تا8
محله های اصفهان …………………………………………. صفحه8تا10
معماری اصفهان ………………………………………………. صحفه10
دوران سلجوخی ………………………………………………. صفحه 11
دوران صفوی …………………………………………….. صفحه11تا12
کوه کلاه قاضی …………………………………………. صحفه 12تا 14
آتشگاه…………………………………………………….. صحفه 14تا15
ساختمان آتشگاه ……………………………………………….. صفحه15
بازارها ………………………………………………….. صفحه 15تا20
چهلستون …………………………………………………. صفحه21تا22

فهرست تصاویر :
تصاویر اصفهان ………………………………. صفحه3
عالی قاپور ……………………………………. صفحه 7
مسجد امام ……………………………………… صفحه7
آتشگاه ………………………………………… صفحه 14
بازار اصفهان …………………………………. صفحه16
بازار اصفهان ………………………………… صحفه 17
بازار قیصریه ………………………………… صفحه 18
بازار قیصریه ………………………………… صفحه 20

سابقه تاريخی وآثار باستانی اصفهان:
اصفهان يكی از شهرهای مبنايی براي كشور ايران در طول تاريخ بوده وهست اين شهر از معدود مراكز باستا ن شناسی ارزشمند جهانی وبسياری از آثار باستانی آن در ليست آثار بشری به ثبت رسيده است اگر از تاريخ اين شهر سخن به ميان آيد سرگذشت آن تا اعماق اساطير وافسانه ها ريشه دارد تاريخ اين شهر از يك سو به سليمان ونوح متصل واز سوی ديگر پايگاه نهضت كاوه آهنگر بر عليه ضحاك خونخوار معرفی می گردد.
اهميت اصفهان به اندازه ای است كه در اكثر دائره المعارفهای بزرگ جهان مدخلی به آن اختصاص يافته و سفرنامه هايی از محاسن وشكوه ظاهری و باطنی آن از پژوهندگانی چون تاورنيه ,شاردن و… به نگارش درآمده ومظاهر تمدن آن همانند سبك معماری ,مكتب فلسفی ومنهج فقهی آن چشمگير است.
دائره المعارف بستانی تاريخ اصفهان را از قرن سوم پيش از ميلاد مسيح ذكر كرده است ولی دكتر لطف الله هنرفر در مقدمه كتاب آشنايی با شهر تاريخی اصفهان نوشته است موجوديت تاريخی اين شهر به هزاره سوم قبل از ميلاد هم می رسد .
در هر حال نام اصفهان در ابتدا انزان بوده وسپس به گابيان يا گی تبديل شده است در دوران عيلاميان شعبه ای از مادها به سوی اصفهان رهسپار شدند وبا توجه به اين كه اصفهان تحت تسلط ايلاميان قرار داشت از پيشرفت آنها جلوگيری به عمل آمد.
در اين دوران جاده تجارتی كه خليج فارس را به ناحيه اصفهان مربوط می ساخت به اين شهر اهميت خاصی می بخشيد ياقوت حموی اصفهان را سواران ناميده كه مشتق از واژه های اسپهان وسپاه است احتمالا وجه تسميه اين شهر به دليل وجود پادگان نظامی در آن بوده است .
اردشير ب

 

دانلود مستقیم فایل