مقاله انواع هوش ها – فایل جدید

مقاله انواع هوش ها ,1) هوش زباني, كلامي, 2) هوش موسيقيايي, موزون, 3) هوش منطقي, رياضي ,4) هوش بصري, فضايي ,5) هوش بدني, جنبشي, 6) هوش درون فردي ,7) هوش ميان فردي

مقدمه :
پس از 80 سال، يكي از روانشناسان دانشگاه هاروارد به نام گاردنر به مخالفت با اين نظريه (نظريه سنجش هوش) پرداخت. به نظر وي هوش در فرهنگ ما، به درستي تعريف نشده است وي به وجود حداقل هفت هوش اصلي شاره مي كند كه به تازگي نيز مورد ديگري را به اين مجموعه اضافه كرده است (گاردنر1999)، به نظر وي هوش، با توانايي تحليل مسائل و نيز برخورداري از كارآيي در محيطي طبيعي و واقعي، ارتباط زيادي دارد. گاردنر در كتاب چارچوبهاي ذهن 7 نوع هوش را با عناوين زير مطرح كرد:
1) هوش زباني/ كلامي 2) هوش موسيقيايي/ موزون 3) هوش منطقي/ رياضي
4) هوش بصري/ فضايي 5) هوش بدني/ جنبشي 6) هوش درون فردي
7) هوش ميان فردي
كه اخيراً نيز مورد 8 با عنوان هوش طبيعت گرا بدان اضافه شده است. حال به توصيف تك تك اين هوشها مي پردازيم :

هوش زباني/ كلامي: اين هوش با كاربرد زبان در ارتباط است. شعرانسبت به معاني لغات حساس اند و تفاوت هاي ظريف بين لغات را درك مي كنند. نسبت به صدا، ريتم ها، آهنگ صدا ووزن لغات نيز حساس هستند پس يك شاعر مي تواند به عنوان

 

دانلود مستقیم فایل