کار تحقیقی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان خمين – فایل جدید

بررسي رضايت شغلي با سلامت رواني بين معلمان مرد شهرستان خمین,بررسي رضايت شغلي با سلامت رواني بين معلمان مرد شهرستان خمین,کار تحقیقی بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی بین معلمان مرد شهرستان خمین

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان خمين
چکيده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان ابتدايي شهرستان خمين است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان خمين در سال تحصيلی 85- 84 است.
ابزار پژوهش عبارت است از مقياس سلامت روان (GHQ ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضايت شغلی برای تجزيه و تحليل داده ها از روش های آماری توصيفی و استنباطی و همچنين از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتايج همبستگی نشان داد که بين سلامت روان و رضايت شغلی معلمان مرد تفاوت معناداری وجود ندارد يعنی متغير رضايت شغلی يک عامل اثرگذار درسلامت روانی آزمودنی ها نيست.
دراين نتيجه درمقايسه با نتايج تحقيقات ديگر مثل پژوهش محمد کريم خداپناهی (1383) در مورد بررسی رابطه و باورهای خود کارآمدی برسلامت روانی و موفقيت دانشجويان مغايرت دارد.

فصل اول
مقدمه :
يکی از منابع ضروری و همواره مورد بحث در دنيای پيچيده ی انسانی که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامتی است. سلامتی کيفيتی از زندگی است که تعريف آن شکل و اندازه گيری واقعی آن تقريبا غيرممکن است.
انحراف روانی در زندگی انسانها از نظر تعداد قربانی، بار مالی و ويرانگری در سطح بالاتری از بيماری های جسمی (مانند بيماری های قلبی و سرطان ) قرار دارد. برای آنکه جامعه ای سالم وکارآمد داشته باشيم تا افراد انسانی درآن سرشار از شور و نشاط همراه با انگيزه و هدف در زندگی باشند و پويای فردای فرزندان و جامعه را بسازند، فراهم آوردن امکانات لازم و ايجاد زمينه ای مناسب برای اينگونه سازندگی ها مستلزم به وجود آوردن فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات جدی رفتاری است که در آن انسانها بتوانند با فکری آسوده و خلاقيت درخورد توجه، سازنده زندگی حال و آينده خود باشند.برای رسيدن به اين هدفها طرح، بررسی و همچنين برنامه ريزی های اصولی برای تأمين سلامت روانی سطح کودکی در درون خانواده ها گرفته تا مدرسه و دانشگاه و دوران بزرگسالی و پيری امری لازم می نمايد که اين وظيفه خطير برعهده متخصصان علم انسانی و اجتماعی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان ، روانپزشکان و سايرين سنگينی خواهد کرد.

 

دانلود مستقیم فایل