تحقیق مختصری بر نظریه زیستی – روانی شخصیت رابرت کلونینجر – فایل جدید

مختصری بر نظریه زیستی, روانی شخصیت کلونینجر,تحقیق مختصری بر نظریه زیستی , روانی شخصیت رابرت کلونینجر,تحقیق نظریه زیستی, روانی شخصیت کلونینجر,نظریه زیستی, روانی شخصیت کلونینجر,تحقیق مختصری بر نظریه زیستی , روانی شخصیت رابرت کلونینجر

تحقیق مختصری بر نظریه زیستی – روانی شخصیت رابرت کلونینجر
فهرست مطالب:
نظریه زیستی- روانی شخصیت
کلونینجر
نظریه های زیستی شخصیت
نظریه کلونینجر
تعریف شخصیت از دیدگاه کلونینجر
نظریه کلونینجر و آسیب شناسی روانی
پایه های زیستی – عصبی ابعاد شخصیت
منابع


نظریه زیستی- روانی شخصیت کلونینجر

نظریه های زیستی شخصیت

نظریه های زیستی سعی کرده اند شخصیت را با استفاده از سیستم زیستی انسان تبیین کنند. نیای مشترک همه این نظریه ها به نظریه بقراط درباره اخلاط بدن و ترکیب آن ها در جلوه های گوناگون شخصیت باز می گردد. بقراط شخصیت را حاصل ترکیب نسبت های مختلف از مایعات داخلی بدن می دانست و بر اساس این که در هر شخص نسبت کدام مایع بیشتر است، شخصیت وی را با آن نام می خواند مانند تیپ دموی یا صفراوی. نظریه های جدید نیز به نوعی ادامه دهنده همان راه بقراط هستند(سرِیکیک و کلونینجر، 2005) منتهی با روش شناسی علمی و تکیه بیشتر بر مغز و سیستم عصبی. از این میان نظریه های آیزنک، گری و کلونینجر بیشترین نفوذ را داشته اند.
آیزنک با استفاده از روش تحلیل عاملی و زیست شناسی، نظریه خود را گسترش داد. وی در صورتبندی نهایی خود از شخصیت، آن را دارای سه عامل یا بُعد  می دانست: روان نژندی ، برون گرایی  و روان پریشی . از نظر آیزنک سیستم سمپاتیک مسئول بُعد روان نژندی است، به این ترتیب که هرچه سیستم سمپاتیک فردی فعال تر باشد، آن فرد روان  نژندتر است. میزان فعالیت پایه مغزی مسئول بعد برون گرایی است، به این معنی که افراد با فعالیت پایه مغزی بالاتر، درون-گراتر هستند و افراد با فعالیت پایه مغزی پایین تر برون گراترند. هورمون های مردانه نیز مسئول بعد روان پریشی هستند و با آن همبستگی مثبت دارند.
گری نیز نظریه خود را بر اساس سیستم های مغزی فعال سازی رفتاری (BAS)، بازداری رفتاری (BIS)و جنگ و گریز بنیان نهاد. سیستمهایBAS و BIS به ترتیب گرایش به انجام رفتار یا پیش گیری از انجام آن را تعیین می کنند. محصول نهایی- رفتار- حاصل تعامل این دو سیستم در مغز و برتری هریک در موقعیت های خاص است. سیستم جنگ و گریز نیز به تجربه های آزارنده غیرشرطی مربوط می شود. 

نظریه کلونینجر

نظریه شخصیت کلونینجر، حاصل ادغام رویکردهای زیستی، شناختی، رفتاری و انسان گرایی در باب شخصیت است که به نظر می رسد در فرهنگ ها و نژادهای مختلف صادق است، به گونه¬ای که در بیست کشور جهان از قاره های مختلف از جمله ایران بررسی شده  است و نتایج حاکی از تایید نظریه بوده است(میِتونِن ، کانتویاروی ، ویولا ، یارولین  و یوکاما ، 2006).
تعریف شخصیت از دیدگاه کلونینجر: کلونینجر شخصیت را سازمان پویایی از فرایندهای روانی-زیست شناختی تعریف می کند که یک فرد به واسطه آنها به طور منحصر به فردی برای تغییر محیط درونی و بیرونی انطباق می یابد (کلونینجر و سریکیک، 1993). فرایندهای روانی-زیستی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست یا صرفاً بر تفاوت های رفتاری آشکار بین مردم مبتنی نیست   پویایی به این معناست که سازمان شخصیت ثابت یا لزوماً در طول زمان پایدار نیست – این سازمان برای هر فرد منحصر به فرد است  و انطباقی است برای تغییرات محیط درونی و بیرونی.

 

دانلود مستقیم فایل