تحقیق بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B – فایل جدید

بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B ,تحقیق کامل بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B ,پروژه بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B

چكيدة تحقيق:
در اين پژوهش به منظور مطالعه ميزان اضطراب در تيپ شخصيتي ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران (10 نفر تيپ شخصيتي ‎A و 10 نفر تيپ شخصيتي ‎B) را با كمك مقياس تيپ‎شناسي شخصيت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه داراي 25 سؤال به صورت بلي‎- خير ‎- نمي‎دانم) و نيز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسي قرار گرفتند.
مطابق اغلب يافته‎هاي مطالعاتي پيشين، يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل آزمودنيهاي تيپ شخصيتي ‎A اضطراب بالاتري را از افراد تيپ شخصيتي ‎B تجربه مي‎كنند (با اختلاف ميانگين = 8/2)
همچنين برحسب نتايج آزمون تحليل آماري ‎t استودنت در درجه آزادي 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسي فرضيه 2 سوية تحقيق «كه بين ميزان اضطراب تيپ شخصيتي ‎A و ‎B تفاوت معني‎داري وجود دارد»، يافته‎ها بيانگر تفاوت معني‎داري بين ميزان اضطراب در 2 تيپ شخصيتي ‎A و ‎B مي‎باشند كه اين يافته‎ها در اين پژوهش با يافته‎ها و نتايج تحقيقات مشابه (نظير تحقيقات فريدمن و روزنمن (1974) يا تحقيقات پرايس (1983)) هماهنگي قابل ملاحظه‎اي را نشان مي‎دهند.

فصــل اول

– مقدمه
– بيان مسأله
– ضرورت و اهميت تحقيق
– فرضيات يا سؤالات تحقيق
– روش تحقيق
– جامعه پژوهش و حجم نمونه
– تعريف واژه‎ها و اصطلاحات: تعريف نظري و تعريف عملياتي

مقدمه:
با توجه به ويژگي‎ها و تفاوتهايي كه قرون و اعصار با يكديگر دارند، قرن 17 قرن تنوير افكار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقي و پيشرفت، قرن 20 عصر اضطراب ناميده مي‎شود. با غلبه بر بيماريهاي جسمي كه سالها سرنوشت بشر را در اختيار داشته و بشر هر روز بيش از پيش به تأثير عوامل رواني در سعادت خوا واقف مي‎گردد.
استان متمدن ديگر قرباني قطعي بيماريهاي همه‎گير نمي‎شود طاعون جاي خود را به گروهي از بيماريهاي رواني از قبيل: تشويش، احساس ناامني، فريبكاري و ترديد داده است.
در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربي كه نيروي فكري خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگي خود نيستند، بسيارند. شگفت‎اند كه ناراحتي‎هاي رواني بي شاز جميع اختلالات جسمي ديگر سلامت بشر را تهديد مي‎كند. گاهي اين اضطراب به طور نا گهاني و زماني به طور تدريجي ظاهر مي‎شود و زماني در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگي بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنيادي است كه كمتر كسي با آن بيگانه است. فرد، بي‎پناه و درمانده است و نمي‎تواند معني‎اي براي اين حالت عاطفي بيابد اما وقتي اين وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تكرار مي‎شوند پابرجا مي‎ماند (دادستان، پريرخ، 1379).
با آنكه اضطراب و ناسازگاري در تمدن و فرهنگ كنوني كه بسيار توسعه يافته، معهذا مواردي در روزنامه‎ها و نمايشنامه‎ها به چشم مي‎خورد، مانند آنهايي كه در تاريخ يا ادبيات ديده مي‎شود، نمونه‎هاي افراطي هستند و نمونه ناسازگاريهايي كه اطراف ما را رگفته‎اند، بسيار ملايم‎تر از نمونه‎هاي فوق هستند و بيشتر به صورت ناتواني در حل و مقاله با مشكلات و مسائل اجتماعي است، تا اختلالات جدي و سخت رواني (بيرجندي، پروين، 1378).
اضطراب مسأله‎اي است كه با ويژگي‎هاي شخصيتي افراد ارتباط نزديكي دارد. اين مسأله نشان مي‎دهد كه عواملي وجود دارند كه ارتباط بين استرس و بيماري را تحليل يا تشديد مي‎كند. در شرايط استرس‎زا، برخي عوامل در نقش متغيرهاي مداخله‎گر ظاهر مي‎شوند، اين عوامل عبارتند از:
– شخصيت افراد
– مهارتهاي زندگي در مقابله با مسائل و بحرانها
– انگيزه در تجارب گذشته
ثابت شده است كه هيجانهاي مثبت، مانند خوش‎بيني، خوش‎طبعي، خلق شاد مي‎تواند باعث حفظ سلامتي و افزايش طول عمر شوند (هافمن) .
البته در هزاران سال پيش، يعني در دوران باستان، بقراط بررسي تأثير شخصيت افراد در بيماريها را مورد بررسي قرار داده بود. و پايه‎هاي شخصيت را به 4 گروه سوداوي، صفراوي، بلغي، دموي تقسيم كرده بود و تصوير بر اين بود كه غلبه يكي از اين عوامل در شخص باعث بوجود آمدن خلق و خوي خاصي مي‎شود. و افراط و فزوني در يكي از آنها باعث بروز بيماري، مثلاً فزوني رد سودا باعي بروز شخصيت ماليخوليايي مي‎شود كه در نتيجة آن افسردگي و بيماري جسمي وابسته به آن حادث مي‎شوند. (پايان‎نامه، تربيت مقطع تهران، 1379).
همانطور كه ذكر شد، يكي از مؤلفه‎هاي مؤثر ديگر بر واكنش افراد در برابر هيجانها و از جمله فشارهاي زندگي و اضطراب، مسئله ويژگي تعصبهاي شخصيتي و الگوهاي رفتاري خاص‎اند كه براي اولين بار فريدمن و روزنمن به سال 1974 پس از سالها تحقيق و مطالعه بر روي بيماران قلبي به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از افراد به عنوان تيپهاي شخصيتي ‎A،‌ نامگذاري شدند كه داراي ويژگي‎هاي خاصي مي‎باشند كه آنها را از افرادي كه اين ويژگي‎ها را ندا رند و از لحاظ سازگاري و مقابله با اضطراب و فشارهاي زندگي، متمايز مي‎كند در اين پژوهش به بررسي ميزان اضطراب اين افراد و مقايسة آن با افرادي كه داراي اين ويژگي‎ها مي‎باشند پرداخته شده است و در پايان بايد اذعان داشت كه اين تحقيق و تحقيقات مشابه اين پروژه مي‎تواند در صحت و سقم نظريات متعدد و مرتبط، به دانشمندان اين حوزه مساعدت نموده و افرادي را كه داراي اين ويژگي هستند، بخصوص افراد با تيپ شخصيتي A، كه ميزان اضطراب بالاتري را تجربه مي‎كنند،‌در جهت شناخت تيپ شخصيتي خود و نيز كوششي در راستاي كاهش ميزان اضطراب خود مساعدت نمايد.
در اين پژوهش تلاش شد تا رابطه ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B بررسي كند و سپس در پايان پيشنهاداتي جهت سلامت روان اين افراد ارائه مي‎گردد.

 

دانلود مستقیم فایل