تحقیق بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني – فایل جدید

بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني,پروژه بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني,تحقیق بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني, بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده

 تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………2
بيان مسئله ………………………………………………………………………………..3
فرضيه تحقيق …………………………………………………………………………….4
تعاريف عملياتي ……………………………………………………………………………5
فصل دوم: پيشينه تحقيق
سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………..8
نظريه هايدر…………………………………………………………………………………..9
جونز وديويس…………………………………………………………………. ………10
هارولد کلي…………………………………………………………………………….. 11
شيور………………………………………………………………………………….. 12
سه بعدي واينر………………………………………………………………………… 13
خطاها و سوگيري اسناد……………………………………………………………… 14
سوگيري مربوط به جنس…………………………………………………………….. 17
اسنادها درمورد خود………………………………………………………………….. 18
عاملان در برابرناظران………………………………………………………………..19
سبکهاي انتسابي………………………………………………………………………. 20

نتسابهاي درماندگي انسان………………………………………………………….. 22
اسناد مربوط به بازده……………………………………………………………. 24
اسناد بعد از موفقيت وشکست…………………………………………………… 25
اسنادها ورفتار …………………………………………………………………… 27
تعريف استثنايي …………………………………………………………………..28
گروهبندي دانش آموزان استثنايي……………………………………………… 29
تاريخچه عقب ماندگي ذهني ………………………………………………….. 30
تعريف عقب ماندگي ذهني …………………………………………………….. 31
رفتار سازشي…………………………………………………………………….35
طبقه بندي کودکان عقب مانده …………………………………………………. 37
گروه آموزش پذير …………………………………………………………….. 39
تحقيقات داخلي وخارجي………………………………………………………..41
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
روش طرح وتحقيق …………………………………………………………… 44
جامعه آماري …………………………………………………………………….44
نمونه آماري………………………………………………………………………44
ابزار تحقيق ………………………………………………………………………45
روش اجراي تحقيق………………………………………………………………45
روش تجزيه وتحليل …………………………………………………………….46

فصل چهارم : تجزيه وتحليل اطلاعات
تجزيه وتحليل اطلاعات ………………………………………………………48
فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
نتيجه گيري ……………………………………………………………………….65
پيشنهادات ………………………………………………………………………….66
محدوديتهاومشکلات ……………………………………………………………..67
منابع
منابع………………………………………………………………………………..69
ضمائم
ضمائم …………………………………………………………………………… 73
هر ساله ميزان قابل توجهي ازمنابع انساني واقتصادي جامعه به علت عقب ماندگي ذهني دانش آموزان در سنين مختلف به هدر مي رود. هرچند تلاش هاي از قبيل توجه به مسائل بهداشتي وتغذيه نوزادان وجلوگيري از حامله شدن مادران در سنين بالا ، ناسازگاريهاي خوني ، اختلافات هورموني … انجام مي شودوليکن اين مسئله همچنان يکي از مشکلات اساسي هرجامعه اي مي باشد .
يکي از مسائلي که درزندگي کودکان عقب مانده ذهني ممکن است زياد باشد مسئله شکست بيشتر درزندگي آنها باشد . درواقع شکست يک پيامد منفي است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگيزه در افراد شود بخصوص اگر اين فرد عقب مانده ذهني باشد که باعث ارزشيابي نادرست آنها از خود وناديده گرفتن تواناييهاودر نتيجه احساس ضعف وناتواني در آنها ميگردد.
عوامل زيادي در موفقيت وشکست دانش آموزان دخالت دارند وطبق تحقيقات انجام شده يکي از اين عوامل نحوه اسناد دادن آنها مي باشد بدين معني که اسناد نامطلوب منجر به کاهش انگيزش در آنها مي شود. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزش است که هدف آن بررسي شيوهايي است که افراد ،رويدادها وحوادث راتعيين کرده وبه دنبال روابط روابط علت ومعلولي بين آنها هستند. (هاروي ، ويري 1984)

 

دانلود مستقیم فایل