مقاله فشار شغلی – فایل جدید

مقاله فشار شغلی,مفهوم فشار روانی شغلی,فشارزاها ذاتی شغل,منابع فشارزای شغلی

تعریف مفهوم فشار روانی شغلی بسیار سخت است. بدیهی است این نوع فشار روانی، ناشی از کار است و فقط در انسان روی میدهد. اینجاست که با مشکل روبه رو می شویم، چرا هر کارگری با سطحی از آمادگی فردی و آسیب پذیری اولیه نسبت به فشار، وارد کار می شود
به یاد داشته باشید که فشار شغلی منابع متعددی دارد. برخی از این فشارزاها ذاتی شغل، برخی دیگر به نقش کارکنان در سازمان مربوط اند و برخی دیگر به پیشرفت کار، روابط شغلی و ساختار و فضای سازمان بستگی دارد.
ویژگی های فرد با منابع فشارزای شغلی تعامل می کند. این ویژگی ها زاییده¬ی شرایط کار نیست، بلکه فرد آنها را با خود به محل کار می آورد. با وجود این، فشار شغلی به عوامل بسیار مهمی بستگی دارد.

 

دانلود مستقیم فایل