پاورپوینت عوامل محیطی موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان – فایل جدید

جامعه پذیری جنسیتی ,علت تفاوت های جنسیتی ,جنسیت و بزهکاری, بررسی علل افزایش بزهکاری دختران ,تاثیر خانواده بر بزهکاری ,سوءرفتار جنسی ,علل سوءرفتار و بی توجهی نسبت به کودکان, مدرسه و بزهکاری ,مدرسه گریزی و بزهکاری ,بزهکاری و مدرسه ,خشونت در ,,,

پاورپوینت عوامل محیطی موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

بخشی از متن:

جنسیت وبزهکاری

 امار دستگیری نشان  می دهدکه فرار دختران وغیرقابل اصلاح بودن ورفتار غیر اخلاقی بخشی اساسی از بزهکاری دختران را تشکیل می دهد

گفتار اول – جنس و جنسیت
بین جنس و جنسیت تفاوت های وجود دارد.جنس به تفاوت های فیزیکی بدن اشاره میکند وجنسیت به تفاوت های روان شناختی ،اجتماعی فرهنگی بین زنان ومردان مربوط می شود .وتمایز میا ن جنس و جنسیت تمایزی اساسی است،زیرا بسیاری از تفاوت های میان مردان وزنان منشا زیست شناختی دارد
فهرست مطالب:

جنسیت وبزهکاری
گفتار اول – جنس و جنسیت 
جامعه پذیری جنسیتی 
علت تفاوت های جنسیتی 
گفتار دوم – تبیین های جنسیتی در بزهکاری 
دیدگاه زیست شناسی 
لمبروزو
دیدگاه روانشناسی 
دیدگاه جامعه شناسی 
گفتار سوم – بررسی علل افزایش بزهکاری دختران 
نظریه کنترل قدرت 
جنسیت و نظام دادرسی نوجوانان
خانواده و بزهکاری خانواده 
گفتار اول – خانواده در حال تغییر 
تاثیر خانواده بر بزهکاری 
محیط خانوادگی مخرب 
فروپاشی خانواده 
تضاد خانوادگی 
مجرم بودن خانواده 
سؤرفتار و بی توجهی نسبت به کودک و بزهکاری 
تعریف سور رفتار و بی توجهی 
سوءرفتار جنسی  
علل سوءرفتار و بی توجهی نسبت به کودکان 
گفتار دوم – رابطه ی بین سوءرفتار و بزهکاری
گفتار سوم – سوءرفتار و معضل فرار کودکان و نوجوانان 
فرار از خانه ومدرسه 
 فحشاء کودکان 
قاچاق کودکان

خانواده وپیشگیری از بزهکاری  

مداخله در دوران اولیه ی کودکی
بهبود مهارت های پرورش کودک
برنامه های بلند مدت
مدرسه و بزهکاری 
گفتار اول-مدرسه عامل جامعه پذیری 
مدرسه وطبقه اجتماعی
 عملکرد تحصیلی و بزهکاری 
شکست تحصیلی وبزهکاری 
علل شکست تحصیلی 
گفتار دوم _مدرسه گریزی و بزهکاری 
بزهکاری و مدرسه 
خشونت در مدرسه
دانش آموزان بزهکار
گفتار سوم _نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری 
مدرسه و پیشگری از بزهکاری 
برنامه های پیشگیری در مدرسه 
منبع

 

دانلود مستقیم فایل