پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت دهان و دندان در بیماری ام . اس – فایل جدید

پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت دهان و دندان در بیماری ام , اس,بیماری بلع,بیماری ام ,اس,عمل بلع چطورانجام می گیرد؟,,اختلال بلع,بهداشت دهان ودندان دربیماری ام,اس,,میزان تاثیربیماری ام,اس برروی بهداشت دهان

پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت  دهان و دندان  در بیماری ام . اس
 

بیماری بلع
بیماری ام .اس باعث اختلال بلع می شود که این امر دیس فاژی نام دارد .بین سی الی چهل درصد ازبیماران اختلال بلع راتجربه می کنند.

اعمال توپی ازغذاکه آماده بلع است ایجادمی شود که Bolusنامیده می شود.
عمل بلع چطورانجام می گیرد؟
.1.اولین عمل بلع عملی است که ما به طورآگاهانه برآن کنترل داریم.زبانرابه سمت بالاوعقب می راند وآن را به طور محکم به سقف دهان می فشارددرنتیجهدغذا تکه شده وبه سمت عقب وگلومی رود.ازاین مرحله به بعدبلع یک عمل اتوماتیک (خودکار)می شود. Bolus
2.دومین مرحله اتوماتیک بلع وقتی است که ماهیچه های گلودرهم فرومی روندتالقمه رابه سمت معده بفرستند.

.اختلال بلع
غیرمعقول نیست که درمورداختلال بلع نگران وناراحت باشید.بلع جزیی اززندگی روزمره است که هرگونه تغییری درآن باعث شوک می شود.امااگرتغییراتی مشاهده کردیداین به آن معنا نیست که این مشکل بدترمی شودبلکه بامراقبت صحیح به طورموثربر طرف می گردد.

فهرست مطالب:
بیماری بلع
بیماری ام .اس
عمل بلع چطورانجام می گیرد؟
اختلال بلع
سوءتغذیه وکم آبی
چه چیزی باعث اختلال بلع می شود؟
شناسایی اختلال بلع
تشخیص مشکل
درمان اختلال بلع
برطرف کردن اضطراب
بهداشت دندان
راه حل هایی برای رفع اختلال بلع شدید
بهداشت دهان ودندان دربیماری ام.اس
چرابهداشت دهان مهم است؟
میزان تاثیربیماری ام.اس برروی بهداشت دهان
راه های کنترل خشکی دهان
برفک دهان
راه های پیشگیری ازبرفک دهان
پرکردن دندان باآمالگام
غلبه کردن برمشکلات

 

دانلود مستقیم فایل