تحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيري – فایل جدید

تحقیق, تاثير, شرايط, مختلف, بر, يادگيري

تاثير شرايط مختلف بر يادگيري
مقدمه
انسان هايي كه ما مي شناسيم و با آنها در ارتباطيم، بر اثر يادگيري به آنچه كه هستند رسيده اند. آنان عادت هاي زندگيشان را آموخته اند، و اين عادت ها و همين طور خزانه معلومات، مهارت ها و شايستگي هاي انسانيشان كه آنان را افراد متمايزي مي سازد، مي‌توانند با يادگيري تغيير يابند.
بزرگسالان افرادي بسيار قابل انطباق هستند و به شايستگي عمل مي كنند. اينكه چگونه توانسته اند از نقطه شروع كودكي فوق العاده متكي به ديگران و نسبتاً بي كفايت بوده اند تا به اين نقطه پيش بروند، پرسشي حائز اهميت و قابل تعمق است. به طور حتم، بخشي از پاسخ به اين پرسش در ساختار وراثتي و درك فرايند تحول (رشد) در جريان نشو و نما نهفته است. بخش ديگر كه به مجموعه شرايط متفاوت در زندگي فرد مربوط مي‌شود، همانا يادگيري است. به طور كلي مشخص شده است كه مهارت هاي انساني، ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگوني فراوانشان، همين طور اميدها، آرزوها، نگرش ها و ارزش هاي انساني از لحاظ تحول تا حد زيادي به رويدادهايي وابسته اند كه يادگيري ناميده مي شود.
اگر شخص بخواهد مي تواند در همين نقطه به تفكر خود در مورد يادگيري پايان دهد و خود را اين گونه قانع سازد كه تحول انسان با تمام تجلياتش به دو عامل رشد و يادگيري و كنش متقابل بين آنها وابسته است. شخص مي تواند در مورد كودك بگويد «او خواهد آموخت» درست همان گونه كه مي گويد «او بزرگ خواهد شد و اين چيزها را پشت سر خواهد گذاشت» و انكار چنين بياناتي بس دشوار است. اما برابر ساختن يادگيري و رشد و نمو به عنوان رويدادهاي طبيعي به منزله ناديده گرفتن مهمترين تفاوت بين آن دو است. عواملي كه بر رشد و نمو اثر مي گذارند به مقدار زياد جنبه ارثي دارند؛ اما، عواملي كه بر يادگيري تأثير مي كنند، اساساً با رويدادهايي كه در محيط زيست فرد وجود دارند، معين مي شوند. وقتي خمير مايه ارثي فرد هنگام بستن نطفه تعيين شد، تغيير در رشد او به آساني ميسر نيست، مگر با تدابير بسيار استثنايي، اما اعضاي جامعه انسان كه خود مسؤل مراقبت از شخص در حال تحول است، بر رويدادهايي كه يادگيري را تحت تأثير قرار مي دهند كنترل زياد دارد. همان طور كه به ما گفته اند «تجربه بزرگترين معلم است». اين بدان معني است كه رويدادهايي را كه فرد در حال تحول، تجربه مي كند- چه در منزل، چه در محيط جغرافيايي و مدرسه، يا در محيط هاي اجتماعي گوناگون ديگر- يادگيري او را مشخص مي سازند، و بنابراين تا حد زيادي نشان مي دهند كه او چگونه فردي خواهد شد.
اين وابستگي شديد يادگيري به شرايط محيطي، مسؤليت عظيمي را براي تمام افراد جوامع بشري به بار مي آورد. موقعيت هايي كه كودكان در حال تحول در آنها قرار مي‌گيرند، چه اين موقعيت ها عمدي باشند يا غير عمدي، حداكثر تأثير را روي آنان خواهند گذاشت. در واقع، در حال حاضر درك بسيار روشني از اين كه حدود اين تأثير چه مي تواند باشد، وجود دارد. آيا موقعيت هايي كه امروزه فرد در حال تحول به طور مرسوم در آنها قرار مي گيرد آن چنان هستند كه مشوق پرورش متفكران متعهد، هنرمندان و يا دانشمندان بزرگ باشند؟ يا اين موقعيت ها چنان هستند كه چنين تحولي را سركوب مي كنند و بهره گيري كامل از تفكر و تعقل انسان را مانع مي شوند؟
پي بردن به اين اقعيت كه يادگيري تا حد زيادي به رويدادهايي وابسته است كه فرد در محيط زيستش با آنها كنش متقابل دارد، ما را قادر مي سازد تا به يادگيري به عنوان رويدادي كه مي شود آن را دقيق تر مورد بررسي قرار داد و عميق تر فهميد، بنگريم. يادگيري، رويدادي كه صرفاً به طور طبيعي اتفاق بيفتد نيست، بلكه رويدادي است كه تحت شرايط قابل مشاهده معين رخ مي دهد. به علاوه، اين شرايط قابل تغيير و كنترل هستند، و اين امر بررسي رويدادهاي يادگيري را با روش هاي علمي ممكن مي سازد. شرايطي را كه تحت آن يادگيري رخ مي دهد مي توان مشاهده و به زبان عيني توصيف كرد. همچنين مي توان روابط بين اين شرايط و تغييرهايي را كه بر اساس يادگيري در رفتار فرد رخ مي دهند مشخص كرد و در مورد آنچه كه آموخته شده است استنتاج هايي انجام داد. همچنين مي توان مدل ها و نظريه هاي علمي تدوين كرد تا بدان وسيل تغييرات مشاهده شده را تبيين نمود، همانطور كه در ساير رويدادهاي طبيعي چنين اقدامي صورت مي گيرد.
يادگيري و شرايط آسان
اين كتاب درباره شرايط يادگيري است. ما مجموعه شرايطي را كه هنگام وقوع يادگيري فراهم مي كردند، يعني هنگامي كه تغييرات قابل مشاهده معيني در رفتار آدمي رخ مي‌دهند كه استنباط يادگيري را توجيه مي كنند، مورد توجه قرار خواهيم داد. تعدادي از انواع مختلف تغييرات حاصل به وسيله يادگيري را توصيف خواهيم كرد و آنها را به موقعيت هايي كه اين تغييرات در آنها رخ مي دهند ربط خواهيم داد. ما نظريه اي درباره يادگيري ارائه نخواهيم داد، بلكه برخي مفاهيم كلي را از نظريه هاي گوناگون استخراج خواهيم كرد. نكته ساسي يافتن پاسخ منطقي به اين پرسش است كه يادگيري چيست؟ اين پاسخ را بر حسب يك توصيف عيني از شرايطي كه تحت آن يادگيري رخ مي دهد بيان خواهيم داشت، پيش از همه چيز، اين شرايط با مراجعه به موقعيت زندگي عادي، از جمله موقعيت هاي آموزشگاهي، كه در آنها يادگيري اتفاق مي افتد شناسايي خواهند شد. براي شناسايي بهتر شرايط يادگيري، در موارد معين، به مطالعات آزمايشي يادگيري نيز مراجعه خواهد شد.
يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد مي شود و براي مدتي باقي مي ماند، و نمي توان آن را به سادگي به فرايندهاي رشد و نمو نسبت داد. نوع تغييري كه يادگيري ناميده مي شود در رفتار ظاهر مي گردد و استنباط يادگيري با مقايسه اينكه چه رفتاري قبل از قرار گرفتن فرد در موقعيت يادگيري وجود داشته و چه رفتاري مي تواند پس از قرار گرفتن او در اين موقعيت از او سر بزند، صورت مي گيرد. اين تغيير ممكن است افزايش توانايي براي نوعي عملكرد باشد، و غالباً هم چنين است. همچنين مي تواند تمايل تغيير يافته اي از نوع آنچه كه نگرش يا علاقه يا ارزش نهادن ناميده مي شود، باشد. چنين تغييري بايد عملكردي نسبتاً پايدار باشد و براي مدتي در فرد حفظ گردد. سرانجام اينكه اين گونه تغيير بايد از نوع تغييري كه قابل اسناد به رشد و نمو است، مانند تغيير در قد يا قوي شدن ماهيچه ها بر اثر ورزش، متفاوت باشد.
عناصر رويداد يادگيري
دانش آموزان سال ششم ممكن است بياموزند جمله هايي كه در آنها صورت وجه وصفي افعال براي تعريف فاعل جمله ها به كار مي رود بنويسند، مانند اين مثال:

 

دانلود مستقیم فایل