گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه) – فایل جدید

گزارش كارآموزی مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه),گزارش كارآموز مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء,تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف, استرداد ثمن معامله ,گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه, فسخ قرار داد

گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه) در حجم 351 صفحه به صورت جامع و کامل

فهرست

فصل اول : یافته های مربوط به امور دفتری
1-. سازمان اداری دادگاه حقوقی 11
2- دفتر دادگاه ………………….12
3- نمونه ای از کار مدیر دفتر 13
4-دفتر دادگاه …………..15
5- سیرمراحل پرونده درمحاکم حقوق 19
فصل دوم : یافته های مربوط به امور حقوقی
6- اعتراض ثالث به توقیف اموال 22
7- اعتراض به رأی کمیسیون ….24
8-. تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند رسمی 26
9-. تنفیذ وصیت نامه ………28
10- تعدیل اجاره بها …….30
11- دعوی متقابل …………….32
12- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 34
13- تعديل اجاره بها …….36
14-تغییر نام ………39
15- الزام به تحویل مبیع ..41
16- تجویز انتقال منافع …..45
17- ابطال قرارداد ……………48
18-. تقسیم ماترک و عواید سالانه از زمان تصرف 51
19- تصرف عدوانی ………………53
20…
21- تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف 57
22- فسخ قرارداد عادی ….59
23- مطالبه دیه ……………61
24- موت فرضی ……………….63
25- به رفع مزاحمت 65
فصل سوم : یافته های مربوط به اجراي احكام مدني
26- تقسیم و فروش ما ترک 71
27- استرداد ثمن معامله ، فسخ قرار داد ، جلب ثالث 74
28- مطالبه دیه ……………79
29- تعدیل اجاره بها ……81
30- تنظیم اجاره نامه رسمی 84
31- دستور فروش ………….87
32- تسلیم مبیع …………… 92
33-. الزام به تنظیم سند اجاره نامه و دعوی تقابل 94
34- الزام به انجام تعهد 97
35- تخليه به علت انتقال به غير 101
36- رفع تصرف ……..104
37- مطالبه وجه …….107
38- خلع ید – ابطال مبایعه نامه 111
39- فسخ اجاره نامه – تخلیه 117
40 تخلیه مورد اجاره – تنظیم سند اجاره 120
فصل چهارم : یافته های مربوط به شعب کیفری
41- ضرب و شتم .125
42- فحاشی و ضرب و جرح عمدی 128
43- اعتراض به دستور ضبط وثیقه 131
44- سرقت …………………133
45- تهدید به قتل ….138
46- تصادف خسارتی ………..140
47- صدور چک بلامحل …143
48- ازدواج با مردی علی رغم شوهردار بودن 145
49- اعسار یا تقسیط از محکوم به ( دیه 148
50- ایجاد مزاحمت و تخریب اموال 150
51- خیانت در امانت …..152
52- شرب خمر …..157
53- زنا …………160
54- کشف مواد سوختی از قاچاقچیان متواری 164
55- رشوه …….166
فصل پنجم : یافته های مربوط به اجراي احكام كيفري
56- اخلال در نظم عمومی و مزاحمت نوامیس 171
57-اعتیاد به هروئین و سرقت تعزیری 175
58- درخواست تقسیط دیه 179
59- لواط ………………183
60- مشارکت و نگهداری مواد مخدر 188
61- کلاهبرداری در قالب شرکتهای گلدکوئیست 192
62- نگهداری مواد مخدر 197
63- غیبت از مرخصی زندان 203
64- فک پلمپ ….207
65 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنه غیر عمدی 211
66…
67-تخریب مرتع ..222
68- ترک انفاق ……227
69-. توهین و فحاشی …..234
70-. توهین و اهانت ..239
فصل ششم : یافته های مربوط به اطفال
71- ایراد خسارت به خودروی شاکی 245
72-. ترک انفاق …..247
73-. نگهداری و فروش مواد محترقه 250
74- تکدی گری 253
75- ايجاد مزاحمت به بانوان در اماكن عمومي 255
فصل هفتم : یافته های مربوط به امور خانواده
76- دستور موقت مبنی بر استرداد طفل 258
77- اهداء جنین 261
78- ملاقات طفل …..263
79- فسخ نکاح …….265
80- مطالبه نفقه – واخواهی 267
81- تمکین …………..271
82- طلاق توافقی ………..273
83- مطالبه مهریه …..276
84- تقاضای ثبت واقعه ازدواج 278
85- الزام خوانده به تهیه مسکن 281
فصل هشتم : یافته های مربوط به شعب تجدید نظر
86- تغییر نام …..
87-. صدور حکم به اعسار 289
88- اخذ شعفه در ملک مشاعی 292
89- اثبات مالکیت …..296
90- خلع يد 300
91- ابطال قولنامه …..303
92- اثبات حق انتفاع 308
93-. اعسار و تقسیط محکوم به 311
94- الزام به تحویل اسناد و مدارک 314
95- الزام خوانده به استرداد ثمن و فسخ معامله 317
96- الزام خوانده به رفع تصرف 321
97- الزام به ایفاء تعهد
98- الزام به تنظیم سند رسمی 331
99- صدور حکم بر تقسیم ترکه و حکم بر فروش موضوع ترکه 337
100- فسخ معامله به لحاظ عدول خوانده از شروط ضمن عقد 342

8 بخش مجزا شامل :

1- يافته هاي روزانه مربوط به دفتر دادگاه
2- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات حقوقی
3- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام مدنی
4- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات کیفری
5- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام کیفری
6- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات دادگاه اطفال
7- يافته قضائي روزانه مربوط به مسائل دادگاه خانواده
8- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به دادگاه تجدیدنظر

دفتر دادگاه

اهمیت امور دفتری و رل آن بصورت یک عنصر مرکب و اکتیو و اساسی در محاکم بر کسی پوشیده نیست. پرسنل این تشکیلات بین 3 الی 4 نفر بر حسب وضعیت همانند بازنشستگی و مرخصی و غیره متغیر است. برابر نظام قضایی رئیس شعبه در صدر امور و پست سازمان مربوطه به اصطلاح قدما حاکم و یا مصطلح امروزی قاضی یا دادرس را تصدی دارد. با این وضع و وصف بعد از ایشان برابر نمودار و سلسله مراتب کارمند یا فرد شماره 2 شعبه مدیر دفتر است. البته غیر از آنان کارمندان دیگر تحت عنوان تایپیست ( ماشین نویس) و مامور ابلاغ و اجرا و غیره هر کدام به سهم و برایند خویش نقش کاری و سازمانی و لازم خود را ایفا می نمایند. در مجموع حوصله و صبوری تمامی این مجموعه با این همه ترافیک کاری که من به عینه مشاهده کرده ام ستودنی است. شایان ذکر است جهت تسهیل در امور دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ترتیبات خاصی برای تفکیک محیطهای انجام وظیفه به اتاقهای مخصوصی با ملزومات ویژه هر اتاق در هر شعبه در نظر گرفته شده است.

اتاق رئیس شعبه
برابر دستور العمل اداری کلیه دعاوی و مکاتبات ابتدا به استحضار ریاست محترم دادگاه رسانده میشودبطوریکه پس از قید دستورات مقتضی (پاراف) از سوی ایشان از طریق منشی دادگاه مراتب جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به دفتر دادگاه ارجاع داده می شود. بعلاوه منشی دادگاه مبادرت به کتابت توضیحات و دفاعیات اصحاب دعوی را نیز عهده دار است. از طرفی خلاصه ثبت دادنامه های صادره و آماده سازی، قراردادن پرونده های روز آتی نیز جهت استحضار ریاست محترم دادگاه به عهده دارد و بسیاری از امور دیگر. همچون ثبت پرونده های واصله و ثبت و ارسال احضاریه و اخطاریه های تنظیمی و تحویل به مدیر دفترو ثبت پرونده های افراد زندانی و تطبیق دادنامه های دست نویس واصله با تایپ شده که به امضای ریاست محترم شعبه قبلاً رسیده است و مضافاً تهیه و تنظیم آمار ماهیانه با همکاری و هماهنگی اعضای دیگر دفتر از جمله وظایف اوست.
یافتۀ های قضایی شماره ( 2)
دفتر دادگاه ( واحد اداری)
در واقع ریاست امور اداری هر شعبه با مدیر دفتر آن دادگاه است بطوریکه ضمن اداره امورات دفتری بر عملکرد و حسن انجام وظیفه پرسنل نیز نظارت دارند. لازم به ذکر است دفاتر دادگاهها در خصوص وظایف اختصاصی بنا به نوع اینکه حقوقی یا کیفری هستند از همدیگر متمایزند.
اهم وظایف و مسئولیتهای مدیر دفتر
1-    ریاست اداری و نظارت بر حسن انجام امور دادگاه
2-    وصول و ثبت دادخواست
3-    کنترل و بررسی پیوستهای دادخواست
4-    تسلیم دادخواست به دادگاه
5-    تنظیم و ارسال اوراق قضایی
6-    نظارت و رسیدگی در تعیین اوقات به نحوی که مانع از تداخل و بی نظمی در اوقات رسیدگی گردد.
7-    نگهداری پرونده ها ( هر چند ثبات و بایگان مسئولیت ثبت پرونده ها را عهده دار است)
8-    قراردادن پرونده ها جهت مطالعه در اختیار اصحاب دعوی و یا وکلا یا نماینده قانونی آنها و در صورت مطالبه ارائه رونوشت براربر اصل اوراق آنها
9-    اجرای برخی از قرارها. توضیح اینکه مدیر دفتر در برخی موارد وظیفه اجرای قرارهای صادره توسط دادگاه را همچون قرار تامین دلیل و معاینه محل و غیره را با حضور طرفین دعوی یا وکلای آنها در محل نسبت به موضوع اجرای قرار و تنظیم صورتجلسه و اقدامات بعمل آمده را تسلیم دادگاه می نماید.

 
یافتۀ های قضایی شماره ( 3)
 ( نمونه ای از کار مدیر دفتر)
شماره پرونده: 890290
خواهان یا خواهان ها:موسسه مالی اعتبار مهر ارومیه به شماره ثبت 7788- نمایندگی قانونی شرکت آقای امیر. ج
خوانده یا خواندگان:1- ر.ک 2- ح.ک 3- م. م
موضوع خواسته:مطالبه مبلغ 62000000 ریال به استناد تصویر سفته ها و هزینه ایاب و ذهاب
دلایل و مستندات :تصویر مصدق سفته به شماره های 1- …2- …3- … در وجه موسسه مربوطه
نوع خواسته: مالي، خواهان با ابطال تمبر قانوني هزينه دادرسي را توديع نموده است.
دادگاه رسیدگی کننده:دادگاه حقوقی 2 از مجتمع قضایی مافی شهرستان ارومیه
با توجه به مطالعه پرونده و مفاد آن و شرح دادخواست سفته های مذبور بعلت عدم کفایت موجودی قابل وصول نبوده لذا پس از اخذ گواهی عدم پرداخت ناچاراً موسسه ضمن دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت را نموده است.
دادخواست برابر مقررات آئین دادرسی مدنی به تعداد خواندگان بعلاوه یک برای همگی ارسال گردیده است در ادامه پرونده جهت رسیدگی طبق روال معمول و متداول فعلی دادگاهها در چنین مواردی ( اینکه چنانچه خواسته تغییر نام یا سن بطرفیت ثبت احوال می بود مسلماً بشورا ارجاع داده نمی شد) به شعبه 16 حل اختلاف ارسال گردیده است.
تصمیات شوری:
شوری طی اخطاریه تمامی طرفین را به وقت حضور 17/11/88 دعوت می نماید برابر صورت مجلس در تاریخ مقرره پرونده مذکور تحت بررسی قرار می گیرد با توجه به مفاد صورتجلسه از آنجائیکه نماینده قانونی خواهان در جلسه حضور ندارند و از طرفی اوراق اخطاریه ارسالی به خواندگان ردیفهای 1 و 2 نیز عودت نگردیده است لذا بدلیل عدم حضور طرفین امکان رسیدگی مقدور نبوده بنابراین دستور تعیین وقت مجدد صادر می گردد.
در ادامه حسب دستور مجدداً برای طرفین دعوی به وقت حضور در تاریخ 02/03/89 تعیین وقت و ابلاغ قانونی می گردد. این بار نماینده قانونی موسسه در جلسه حضور دارند. ولی خواندگان حضور ندارند. با توجه به میزان خواسته و عدم حصول صلح و سازش بین طرفین قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده از آمار کسر گردیده و جهت رسیدگی به دادگاه عودت داده می شود.پرونده برابرنامه شماره… حاوی 21برگ بوده است . نظر به اینکه پرونده بنابه دستور مقام قضائی مجدداً درشعبه 2 دستور رسیدگی داده شده است طبق روال آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر نسبت به بررسی وکنترل شرایط دادخواست وظیفه خود رابشرح ذیل ایفا ء نموده است .
تصمیمات مدیر دفتر:
مدیر محترم دفتر جهت کنترل وصحت شرایط دادخواست به استناد مواد49 الی 60 ق.آ.د.م  برابر فرم مربوطه به بررسی وشمردن موارد نقص دادخواست پرداخته بطوریکه ملاحظه گردید پرونده (دادخواست)بادو مورد نقص1- عدم پرداخت هزینه دادرسی2- عدم شناخت خوانده/ خواندگان اعلامی ایشان مواجه است . بااین وصف مدیر محترم دفتر بادادن مهلت رفع نقص ده روزه ازتاریخ ابلاغ به نماینده موءسسه اعلام میدارند باتوجه به اینکه برابر مفاد قرار شماره 413-15/4/89 بدلیل سپری شدن مهلت رفع نقص واینکه اخطار رفع نقص درتاریخ 3/4/89 به خواهان ابلاغ گردیده ولی مشارً الیه درمدت قانونی مبادرت به تکمیل دادخواست (پرونده) ننموده است لذا به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر واعلام میداردکه قرار مذکور نیز به خواهان پس از ابلاغ ظرف 10روز قابل شکایت درهمین دادگاه است.

 

دانلود مستقیم فایل