کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق – فایل جدید

کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق,تحقیق ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق,تأسیس ارث در اسلام ,طبقات ارث,وعده به ارث ,ارث زن ,ارث مرد ,نوع وراثت زوج و زوجه ,وراثت چند نوع است

کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در فقه و حقوق
فهرست مطالب

مقدمه 1
ارث 1
ترکه: 1
تأسیس ارث در اسلام 2
طبقات ارث 2
طبقات ارث عبارتند از 3
وعده به ارث 3
ارث زن 4
ارث مرد 5
نوع وراثت زوج و زوجه 6
وراثت چند نوع است ؟ 6
موانع ارث 10
تخصيص رواست و در خود قرآن 17
روايات ميراث زوجه 18
دسته نخست: روايات مطلق 18
نكته دوم 23
دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چيزها: 24
سوم 39
اقرب الموارد: 39
جمع بندى روايات 41
الف. از زمين و عَقار ارث نمى برند 41
زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد 44
ديدگاه فقيهان 49
خلاصه جمع بندی 51
منابع 55

*ارث
ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .
منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص.
ترکه:
عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد.
آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :
1- موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن
2- موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش تقسیم می شود .

تأسیس ارث در اسلام
در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود . زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد.
*طبقات ارث
منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند : یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند.
در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .

 

دانلود مستقیم فایل