پاوروینت مزاج شناسی – فایل جدید

مزاج,مزاج شناسی,پاوروینت مزاج,پاورپوینت مزاج شناسی

» فهرست مطالب:
مزاج
کیفیت اخلاط چهارگانه
علائم غلبه خلط خون
علائم غلبه خلط بلغم
علائم غلبه خلط صفرا
علائم غلبه خلط سودا
انواع مزاج
غذاهای مفید برای صفراوی
غذاهای مضر برای صفراوی
غذاهای مفید برای بلغمی
غذاهای مضر برای بلغمی
غذاهای مفید برای دموی
غذاهای مضر برای دموی
غذاهای مفید برای سوداوی
غذاهای مضر برای سوداوی
بیماری ها

 

دانلود مستقیم فایل